Ochrana soukromí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ [GDPR]
Na základě naší obchodní spolupráce (tj. učiněním objednávky v internetovém obchodě www.allurehotelprague.com nebo prostřednictvím online rezervace) nebo na základě osobního jednání dáváte souhlas společnosti On The Island s.r.o. s reg. adresou Plaská 614/10, Malá Strana (Praha 5), 150 00 Praha, pod reg. číslem 11767863 (dále jen „On The Island s.r.o.“), ke zpracování Vašich osobních údajů v následujícím rozsahu:

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost On The Island s.r.o., která poskytuje hotelové služby pod ochrannou známkou ALLURE HOTEL PRAGUE, shromažďuje, používá, konzultuje nebo jinak zpracovává vaše osobní údaje.
Společnost On The Island s.r.o. postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a platnými vnitrostátními zákony o ochraně osobních údajů. Při používání internetu se zavazujeme k ochraně vašich osobních údajů zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, případně právním předpisem, který by tento zákon v budoucnu nahradil, a GDPR.
Používáním těchto webových stránek nebo využíváním kterékoli z našich služeb a souhlasem s těmito zásadami souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách.

 

1. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje, které společnost On The Island s.r.o. shromáždila v rámci realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi vámi – odběratelem – a společností On The Island s.r.o. – dodavatelem. Jedná se zejména o osobní údaje popsané v bodech a – g uvedených níže. Tyto údaje budou použity pro účely definované v bodě 2.
a) Kontaktní údaje pro účely žádosti o cenovou nabídku nebo rezervace: (titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), na základě písm. b) a c) odst. 1 čl. 6 GDPR;
b) Kontaktní údaje pro účely marketingu a on-line reklamy: jméno, příjmení, e-mailová adresa na základě písm. a) odst. 1 čl. 6 GDPR (souhlas hostů);
c) Osobní údaje pro účely rezervace (občanský průkaz, údaje z pasu, místo a datum narození, státní příslušnost) na základě písm. b) a c) odst. 1 čl. 6 GDPR EU;
d) Údaje o bankovní kartě pro transakční a rezervační účely za účelem úhrady odměny za službu, plnění fakturačních povinností (typ, číslo, datum platnosti, jméno držitele karty; CVC/CVV) na základě písm. c) odst. 1 čl. 6 GDPR EU;
e) Data příjezdu a odjezdu na základě písmene b) oddílu 1 článku 6 HDP EU;
f) Číslo víza a osvědčení o registraci (v případě osob s bydlištěm mimo EU nebo EHP) pro účely rezervace na základě písmene b) oddílu 1 článku 6 GDPR EU;
g) Technické a lokalizační údaje generované v důsledku používání našich webových stránek (čas začátku a konce používání webových stránek, IP adresa a další zaznamenané údaje o prohlížení (cookie) uživatele webových stránek) a aplikací na základě písm. a) bodu 1 článku 6 GDPR EU (souhlas hostů).

 

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro tyto účely:
a) marketingové účely společnosti On The Island s.r.o., tj. zejména zasílání informací o akcích, službách a dalších aktivitách formou newsletterů nebo prostřednictvím e-mailové komunikace;
b) transakce na adrese www.allurehotelprague.com;
c) rezervace v restauracích a lobby baru a další rezervace/objednávky online;
d) ochrana našich oprávněných zájmů, tj. zejména pro účely posuzování, uplatňování a vymáhání našich právních nároků, ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti nás, našich klientů nebo jiných osob;
e) plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem;
f) nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.

 

3. KDO A JAK BUDE ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Společnost On The Island s.r.o., jako správce osobních údajů, bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a pro výše uvedené účely v manuální písemné i elektronické podobě s využitím automatizovaných systémů prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo zpracovatelů osobních údajů, tj. subjektů pověřených společností On The Island s.r.o. k provádění jednotlivých činností zpracování v souladu s příslušnými právními předpisy a k ochraně osobních údajů prostřednictvím uzavřených smluv o zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli hotelových služeb, jako jsou služby recepce, lázeňské procedury nebo rozvoz jídla, kteří jsou třetími stranami. Při poskytování služeb a produktů naším jménem se spoléháme na třetí strany, kterým můžeme vaše osobní údaje v případě potřeby poskytnout. Všichni naši poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni k ochraně vašich osobních údajů a nesmí vaše osobní údaje používat ani sdílet jinak, než jak to vyžaduje zákon nebo je uvedeno ve smlouvě.
Vaše osobní údaje budou rovněž sdíleny se státními orgány a/nebo orgány činnými v trestním řízení, pokud to bude vyžadováno pro výše uvedené účely, pokud to bude nařízeno zákonem nebo pokud to bude vyžadovat právní ochrana oprávněných zájmů správce v souladu s platnými právními předpisy.

 

4. NA JAK DLOUHOU DOBU SE TENTO SOUHLAS UDĚLUJE
Souhlas se zpracováním osobních údajů za stanovených podmínek je udělen na celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi vámi a společností On The Island s.r.o. a to následovně:
a) objednávky v internetovém obchodě: po dobu platnosti, nejpozději 15 měsíců od data vystavení;
b) pro rezervace v restauracích/barech i jiné rezervace: ode dne, kdy jsme rezervaci zadali do systému, do dne, kdy bude rezervace dokončena;
c) newslettery: na dobu neurčitou, dokud se zákazník neodhlásí ze seznamu adresátů (každý newsletter obsahuje odkaz pro odhlášení z odběru).

 

5. DOBROVOLNOST UDĚLENÍ SOUHLASU, ODVOLÁNÍ SOUHLASU
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a není podmíněno dalšími plněními, která od vás společnost On The Island s.r.o. v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu požaduje. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním odvolání na e-mailovou adresu info@allurehotelprague.com.

 

6. VAŠE PRÁVA JAKOŽTO SUBJEKTU ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje byly poskytnuty dobrovolně ve výše definovaném rozsahu. Jako subjekt údajů máte práva vyplývající z příslušných právních předpisů. Jako subjekt poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo na:
a) požadovat přístup ke svým osobním údajům a informacím o jejich poskytování a zpracování (např. rozsah, účel, doba zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných údajů od společnosti On The Island s.r.o.;
b) písemný souhlas kdykoli odvolat (více viz bod 5);
c) písemně požádat společnost On The Island s.r.o. o výmaz svých osobních údajů (zejména v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány); máte právo „být zapomenut“, pokud byly vaše osobní údaje zveřejněny v internetovém prostředí (tj. vymazání všech odkazů na vaše osobní údaje, jejich kopií nebo replikací);
d) získat vaše osobní údaje, které společnost On The Island s.r.o. zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžném strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci;
e) vznést námitku, pokud jsou Vaše údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu; pokud takovou námitku vznesete, společnost On The Island s.r.o. ukončí zpracování Vašich osobních údajů;
f) pokud se dozvíte nebo jste přesvědčeni, že společnost On The Island s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, zákonem nebo jiným právním předpisem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo na základě písemné žádosti učinit následující kroky:
(i) vznést námitku proti zpracovávání,
(ii) požádat o vysvětlení společnost On The Island s.r.o.,
(iii) požadovat po společnosti On The Island s.r.o. odstranění těchto skutečností, tj. zejména zablokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů,
(iv) podat stížnost u dozorového orgánu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, tj. souhlas se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky na váš elektronický kontakt, který společnost On The Island s.r.o. shromáždila v rámci vašeho dodavatelsko-odběratelského vztahu nebo jiným oprávněným způsobem.

 

ZÁSADY PRO SOUBORY COOKIE (COOKIES)

 

1. SOUBORY COOKIE A ZÁSADY MÍSTNÍHO UKLÁDÁNÍ
Používání těchto webových stránek s povoleným nastavením souborů cookie a místního úložiště ve vašem prohlížeči vyžaduje souhlas s používáním souborů cookie v souladu s těmito zásadami. Chcete-li se cookies vyhnout, je možné je ve webovém prohlížeči zakázat. Soubory cookie a místní úložiště jsou součástí webové technologie a nejsou škodlivé, ale je důležité, abyste pochopili důsledky pro vaše soukromí.

 

2. CO JE TO COOKIE?
Soubory cookie jsou malé dočasné soubory, které se při návštěvě webové stránky ukládají do vašeho zařízení pro prohlížení (počítač, telefon, tablet atd.). Soubory cookie umožňují webovým stránkám ukládat do vašeho zařízení určité informace, například ukládat uživatelské preference nebo vás rozpoznat, pokud webové stránky navštívíte později.
Když se ve vašem zařízení vytvoří soubor cookie, uloží se následující informace:
Adresa (doména) webové stránky, která soubor cookie vytvořila.
Doba trvání souboru cookie (může trvat jen několik minut nebo roky).
Obsah souboru cookie.
Svůj webový prohlížeč můžete kdykoli nastavit tak, aby blokoval používání souborů cookie na určitých webových stránkách. Dříve uložené soubory cookie můžete také vymazat.
Další informace o souborech cookie a jejich fungování jsou k dispozici na adrese www.allaboutcookies.org.

 

3. TYPY SOUBORŮ COOKIE
Základní soubory cookie. Technické soubory cookie jsou nezbytné ke správě vašeho pohybu na webových stránkách nebo k tomu, abyste zůstali přihlášeni. Pokud používání souborů cookie zablokujete, je možné, že některé části webových stránek nebudou fungovat správně.
Soubory cookie pro vlastní přizpůsobení. Nezbytné k zapamatování určitých uživatelských preferencí.
Analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie nám a třetím stranám pomáhají zaznamenávat, odkud návštěvy pocházejí a jak uživatelé s webovými stránkami interagují, vytvářet analytické údaje a vylepšovat strukturu a obsah webových stránek.
Reklamní soubory cookie. Tyto soubory cookie se používají ke správě zobrazovaných reklam, jejich obsahu a četnosti.
Soubory cookie pro behaviorální reklamu. Tyto soubory cookie pomáhají sledovat vaše chování při prohlížení, aby bylo možné vytvořit profil a určit pro vás relevantní reklamy.
Soubory cookie pro sdílení v sociálních sítích. Soubory cookie jsou nutné k přihlášení k sociálním sítím, abyste mohli sdílet obsah.

 

4. MÍSTNÍ ÚLOŽIŠTĚ
Místní úložiště je soubor vytvořený webovou stránkou ve vašem zařízení. Soubory cookie jsou jen jedním z typů místního úložiště, ale existují i další. Je důležité je znát, abyste je mohli zablokovat nebo odstranit jimi uložená data:
Místní úložiště prohlížeče. Některé webové stránky používají k ukládání dat „relační úložiště“ a „místní úložiště“ prohlížeče; „relační úložiště“ je uloženo dočasně, ale „místní úložiště“ je trvalé. Můžete je vymazat vymazáním historie prohlížeče.
Místní úložiště Flash („Flash Local Shared Objects“). Flash je zásuvný modul prohlížeče, který slouží k přidávání interaktivního a multimediálního obsahu na webové stránky. Flash může ukládat data ve Vašem zařízení.
Místní úložiště Silverlight („Izolované objekty“). Silverlight je zásuvný modul prohlížeče, který slouží k přidávání interaktivního a multimediálního obsahu na webové stránky. Silverlight může ukládat data ve Vašem zařízení.
Webový maják je metoda sledování, která se skládá z obrázku vloženého do webové stránky. Když se váš prohlížeč připojí k serveru, kde je obrázek umístěn, aby jej stáhl, váš přístup je sledován. Někdy jsou webové majáky velmi malé nebo průhledné obrázky, takže si jich uživatel není vědom.

 

5. SOUBORY COOKIES PRVNÍ STRANY
Jsou nezbytné pro provoz webových stránek nebo pro zapamatování určitých uživatelských preferencí. Na našich webových stránkách máme trvalé a dočasné soubory cookie první strany:
Doména: www.allurehotelprague.com
Náš rezervační systém Bookolo používá základní technické soubory cookie:
Doména: tba

 

6. SOUBORY COOKIE UMÍSTĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI
Mnoho webových stránek obsahuje funkce nebo vlastnosti poskytované třetími stranami, jako např:
Analýza používání webových stránek
Google Analytics (Google, Inc.). Další informace o zásadách ochrany osobních údajů této třetí strany naleznete zde.
Interaktivní mapy
Mapy Google a další funkce od společnosti Google (Google, Inc.). Další informace o zásadách ochrany osobních údajů této třetí strany naleznete zde.
Videa a multimediální prvky
Reklamy
Poskytovatelé těchto funkcí nebo vlastností mohou používat soubory cookie a místní úložiště. Mohou spouštět soubory cookie a další mechanismy ke sledování vašeho chování při prohlížení, aby si vytvořili profil a zobrazovali vám reklamu zaměřenou na vaše zájmy.
Na našich stránkách jsme implementovali reCAPTCHA v3, jejíž používání podléhá zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám používání společnosti Google https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

7. SOUBORY COOKIE ZE STRÁNEK SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
Tlačítka pro sdílení na sociálních sítích
Na našich webových stránkách jsou odkazy, které vás zavedou na sociální sítě (Facebook, Twitter a Instagram). Používají se pro následující účely: webová analýza, technické účely, ověřování, uživatelské preference, sledování, reklama, lokalizace, bezpečnost a přenos údajů mimo EU.
Sdílení na sociálních sítích Facebook (Facebook, Inc.): www.facebook.com/about/privacy
Funkce sdílení na sociálních sítích Twitter (Twitter, Inc.): www.twitter.com/privacy
Funkce sdílení na sociálních sítích Instagram (Instagram, Inc.): www.instagram.com/about/legal/privacy/
Rezervační systém Bookolo

 

WEBOVÉ PROHLÍŽEČE S MOŽNOSTÍ SOUKROMÉHO PROHLÍŽENÍ
Pokud chcete procházet tyto webové stránky s vyšší mírou soukromí a omezit ukládání souborů cookie na delší dobu, doporučujeme vám používat webový prohlížeč s možností „soukromého“ prohlížení. Více informací o této možnosti získáte na stránkách nápovědy hlavních webových prohlížečů:
Další informace o aplikaci Internet Explorer 8 a novějších verzích naleznete zde
Další informace o Safari 2 a novějších verzích naleznete zde
Pro více informací o Hores a dalších verzích klikněte zde
Další informace o prohlížeči Firefox 3.5 a novějších verzích naleznete zde
Další informace o prohlížeči Google Chrome 10 a novějších verzích naleznete zde

 

8. ODEBRÁNÍ NEBO ZAKÁZÁNÍ SOUBORŮ COOKIE
Soubory cookie, které zůstanou ve vašem prohlížeči, můžete po opuštění Stránek odstranit podle pokynů uvedených v souboru nápovědy vašeho internetového prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, aby soubory cookie odmítal
Tyto informace jsou uvedeny také na stránkách online podpory příslušného webového prohlížeče:
Další informace o prohlížeči Google Chrome najdete zde
Pro více informací o aplikaci Explorer klikněte zde
Další informace o prohlížeči Microsoft Edge najdete zde
Další informace o prohlížeči Firefox naleznete zde
Pro více informací o Safari klikněte zde
Další informace o Safari pro IOS najdete zde
Další informace o společnosti Hores naleznete zde
POZNÁMKA: Společnost On The Island s.r.o. může tyto zásady čas od času změnit. Jakékoli změny těchto Zásad vstoupí v platnost po zveřejnění upravených Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie na webových stránkách. Používání webových stránek, jakýchkoli našich produktů a služeb a/nebo udělení souhlasu s aktualizovanými Zásadami ochrany osobních údajů a souborů cookie po takových změnách představuje váš souhlas s tehdy platnými revidovanými Zásadami. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie byly naposledy aktualizovány dne 27. 10. 2022.